เอกสารที่ควรเตรียมก่อนยื่นกู้บ้านกับธอส. มีอะไรบ้างลองไปดู

เอกสารที่ควรเตรียมก่อนยื่นกู้บ้านกับธอส. มีอะไรบ้างลองไปดู

“เอกสารที่ควรเตรียมก่อนยื่นกู้บ้านกับธอส.” เอกสารส่วนตัวที่ต้องใช้ในทุกรูปแบบการกู้และทุกลักษณะอาชีพ (กรณีกู้มากกว่า 1 คน เตรียมเอกสารทุกคนมาด้วย)

 • สำเนาบัตรประชาชน/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ 1 ชุด (พร้อมตัวจริงทั้งผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า 1 ชุด (พร้อมตัวจริงทั้งผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริง) 1 ชุด
 • เอกสารแสดงรายได้กรณีอาชีพประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน/หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ(ฉบับจริง),(ปัจจุบันออกให้ไม่เกิน 30 วัน) แจ้งฝ่ายบุคคลใช้ยื่นกู้ธอส.
 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด  (ฉบับจริง)
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก หรือ STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมฉบับจริง)
 • เอกสารแสดงรายได้กรณีอาชีพอิสระ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า และ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
 • บัญชีรายรับรายจ่ายของร้าน  ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 6 เดือนล่าสุด
 • หลักฐานการเสียภาษี ภงด.90/91 50 ทวิ  อื่น ๆ ที่แสดงรายได้ของกิจการ
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก หรือ STATEMENT ย้อนหลัง 12 เดือน (พร้อมฉบับจริง)
 • งบกำไรขาดทุนของบริษัท 3 ปี       
 • ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)                 
 • แผนที่โดยสังเขป                     
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ อ่านเรื่อง>>การกู้เพื่อปลูกสร้างกับธอส.

เอกสารหลักประกัน  (กรณีกู้เพิ่มยื่นเฉพาะเอกสารส่วนตัวและแสดงเอกสารรายได้) ดังนี้

เอกสารที่ควรเตรียมก่อนยื่นกู้บ้าน
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนยื่นกู้บ้านกับ ธอส. ภาพจาก https://pixabay.com

กู้ปลูกสร้าง

 •  สัญญารับเหมาก่อสร้าง/ใบประมาณการก่อสร้าง
 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง/ ใบแบบแปลนการก่อสร้าง/ใบรื้อถอนอาคาร กรณีมีบ้านเดิม
 • สำเนาสัญญาขายฉบับกรมที่ดิน (ทด.13)   / สำเนาสัญญาโอนให้ฉบับกรมที่ดิน (ทด.13)  
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก
  (กู้ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร)

กู้เพื่อซื้อคอนโด/ห้องชุด

 • สัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/ใบเสร็จผ่อนดาวน์
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขาย (พร้อมรับรองสำเนา)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก (จำนวน 2 ชุด)  
 • สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช 2 (จำนวน 2 ชุด)

ซื้อที่ดิน-ปลูกสร้างอาคาร

 • สัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขาย (พร้อมรับรองสำเนา)
 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง/ ใบแบบแปลนการก่อสร้าง
 • สัญญารับเหมาก่อสร้าง/ใบประมาณการก่อสร้าง BOQ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก

กู้เพื่อชำระหนี้ (ไถ่ถอน) เฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น

 • สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน –บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน (ธนาคารเดิม)
 • สำเนาสัญญาจำนอง (ธนาคารเดิม)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 24 เดือน (ธนาคารเดิม)
 • สำเนาสัญญาขายฉบับกรมที่ดิน (ธนาคารเดิม)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก (ธนาคารเดิม)

กู้เพื่อกรณีต่อเติมซ่อมแซมอาคาร

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก (จำนวน 2 ชุด)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านผู้ขาย
 • สำเนาสัญญาขายฉบับกรมที่ดิน
 • แบบแปลนต่อเติม
 • ใบประมาณการต่อเติมซ่อมแซม/สัญญาว่าจ้างก่อสร้างรับเหมา

ขอบคุณข้อมูลจากเพื่อนที่แสนดีของเรา ที่ทำงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ช่วยแนะนำเรื่องการเตรียม เอกสารที่ควรเตรียมก่อนยื่นกู้บ้านกับธอส. ที่ใช้สำหรับการกู้ในแบบต่าง ๆ ที่ใช้กู้ซื้อบ้านกับ ธอส. รู้ข้อมูลครบด้านเกี่ยวกับการกู้ซื้อบ้านแบบนี้แล้ว งั้นเราไปดูบ้านทำเลสวย ๆ กันไว้ก่อนดีกว่า

อ่านเรื่องแนะนำ