ขั้นตอนการต่อใบขับขี่แบบชั่วคราวเป็น 5 ปี

การต่อใบขับขี่ชั่วคราวเป็น 5 ปี

วันนี้ขอนุญาตินำข้อมูลดีๆ มาฝากกันเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วเรื่องดังกล่าวได้เกิดขึ้นกับตนเอง เรื่องมีอยู่ว่า เช้าวันนั้นได้ขับรถไปปกติอยู่ๆ ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจปกติเราก็ไม่ได้อะไรมากเพราะไม่ได้ทำไรผิด ก็จอดลดกระจกปกติในตอนลดกระจกลงนึกขึ้นได้พอดีว่า ใบอนุญาติตนเองหมดอายุเดือนนี้แต่จำวันที่ไม่ได้ เท่านั้นแหละลดกระจกลงสุดคุณตำรวจ “สวัสดีครับ”ขออนุญาติตรวจค้นและขอดูใบอนุญาติขับขี่ครับ

ผม “ครับผม” พอควักใบขับขี่ออกมาเท่านั้นแหละแทบไม่กล้าให้คุณตำรวจดู มันหมดอายุแล้วด้วย

คุณตำรวจ “ ใบขับขี่คุณหมดอายุแล้วนี่”

ผม “ครับผม” หมดได้หลายวันแล้วครับ” งานยุ่งๆไม่มีเวลาไปเปลี่ยนครับผม

คุณตำรวจ “ไปๆ” รีบไปต่อใหม่นะเช้าๆ รถติดขับรถดีๆล่ะ

ผม “ครับผม…ขอบคุณครับ” รีบบึ่งออกมาเลยก่อนจะโดนจับปรับ

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่
ขั้นตอนการต่อใบขับขี่แบบชั่วคราวเป็น 5ปี

ช่วงนั้นยังเป็นใบอนุญาติแบบชั่วคราว 2 ปีและหมดอายุครั้งแรกก็เลยไม่สะดวกไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ครับคุณตำรวจ วันนี้จึงได้แซร์ข้อมูลนี้มาไว้เตือนตัวเองและเผื่อมีประโยชน์กับท่านใดที่ต้องการหาข้อมูล การต่อใบขับขี่, ใบขับขี่หมดอายุ, การต่อใบอนุญาติขับขี่,ใบอนุญาติขับขี่หมดอายุ, ต่อใบขับขี่ชั่วคราวเป็น 5 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่

1.ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ดังนี้

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

3.ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือนแล้ว

 • ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
 • ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
 • ในลักษณะกีดขวางการจราจร
 • ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
 • โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือนร้อนของผู้อื่น

4.กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ หรือ สอบถามที่ 1584

หลักฐานประกอบคำขอ

1.ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

2.บัตรประชาชนฉบับจริง

3.ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเดินการ

1.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 4 ขั้นตอนดังนี้

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

3.ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน​ 15.30​น.)​ / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนทดสอบข้อเขียน กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ ข้อมูลจากกรมขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/

บทความคล้ายกัน