การใช้สิทธิ์สวัสดิการกู้บ้านกับธอส. ทั้งพนักงานเอกชนและ เจ้าหน้าที่รัฐ

การใช้สิทธิ์สวัสดิการกู้บ้านกับธอส. ทั้งพนักงานเอกชนและ เจ้าหน้าที่รัฐ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้สิทธิกับหน่วยงานที่มีคุณสมบัติ และประสงค์จะทำ MOU หรือสวัสดิการกับธอส. สามารถแจ้งความประสงค์ได้

1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาเพียงแค่หน่วยงานของท่าน ต้องทำสัญญาว่าจะนำส่งเงินค่างวดผ่อนของพนักงาน ที่ยื่นกู้ทุกคนให้กับธนาคารในทุก ๆ เดือน โดยหักจากบัญชีเงินเดือน  และหากพนักงานลาออกให้หน่วยงานมีหน้าที่แจ้งให้ธนาคารฯ ทราบ ซึ่งหากพนักงานลาออกแล้วไม่แจ้ง หรือไม่หักนำส่งเงินเดือน เมื่อพนักงานจากหน่วงงานท่านเป็นหนี้ค้างชำระเกินเกณฑ์ ปัจจุบัน 5% บริษัทจะต้องโดนล๊อค พนักงานจะไม่สามารถยื่นกู้กับธอส. ได้อีก จนกว่าหนี้จะลดลง

2. สิทธิพิเศษที่หน่วยงานจะได้คือ เมื่อมีพนักงานของหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์มายื่นกู้จะได้รับการพิจารณาวงเงินให้กู้ที่สูงขึ้นถึง 80% ของเงินเดือน (มากกว่าลูกค้าทั่วไปเกือบเท่าตัว คือ 1 ใน 3 ของรายได้ และบางโปรโมชั่นอาจได้รับยกเว้นไม่ต้องนำภาระมาคำนวน) และสามารถเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้ลดลงได้ทุก ๆ 2 ปี (ลูกค้าทั่วไป 3 ปี)

คุณสมบัติของหน่วยงานที่สามารถยื่นขอใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

  1. หน่วยงานธุรกิจเอกชน
  2. จดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับจนถึงวันที่ขอเข้าร่วมโครงการ)
  3. บริษัทต้องมีพนักงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กรณีเป็นธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ผลประกอบการ 2 ปี ล่าสุดต้องมีผลกำไรต่อเนื่อง
  4. หน่วยงานเอกชนประเภท มูลนิธิสมาคม สหกรณ์ หรือหน่วยงาน/องค์กรแบบอื่นจดทะเบียนหรือจัดตั้ง โดยไม่มีทุนจดทะเบียน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  5. จดทะเบียนนิติบุคคลหรือจดทะเบียนจัดตั้ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับจนถึงวันที่ขอเข้าร่วมโครงการ)
  6. บริษัทต้องมีพนักงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
  7. หน่วบงานราชการ/รัฐวิสหกิจ หรือองค์การมหาชน องค์กรอิสระ หน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐ รัฐให้การสนับสนุนลงทุนด้วย (จัดตั้งออกเป็นพระราชบัญญัติคำสั่งจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี) กรณีรัฐวิสาหกิจ ต้องมีหนังสือจัดตั้งหรือ พรบ.จัดตั้งหน่วยงานด้วย
  8. กรณีบริษัทแม่มีการทำสัญญาอยู่แล้วและต้องการเพิ่มบริษัทในเครือ
  9. บริษัทลูกต้องมีพนักงาน 10 คนขึ่นไป
  10. กรณีโอนย้ายพนักงานบริษัทแม่ไปบริษัทในเครือ สามารถเข้าร่วมใช้สิทธิ์สวัสดิการได้เลย
การใช้สิทธิสวัดิการกู้บ้านกับธอส.
การใช้สิทธิสวัสดิการกู้บ้านกับธอส. ภาพจาก https://pixabay.com

กรณีออกจากงาน

1. กรณีลาออก ไล่ออก ให้หน่วยงานแจ้งแก่ธนาคาร ผู้กู้จะได้รับการคงสิทธิอัตราดอกเบี้ยเหมือนเดิมแต่ต้องชำระอย่างต่อเนื่องทุก ๆ เดือน หากหน่วยงานไม่แจ้งเมื่อเกิดหนี้ค้างหน่วยงานจะโดนล๊อคพนักงานไม่สามารถกู้ได้

2. กรณีผู้กู้ออกจากงานแล้วไม่ชำระเกิน 45 วัน จะถูกยกเลิกสิทธิ์ดอกเบี้ยคงที่ แล้วเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสำหรับลูกค้าทั่วไป

3. กรณีผู้กู้ขอเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหลังจากเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเสร็จผู้กู้จะพ้นสิทธิ์ทันทีและเมื่อถึงระยะเวลาที่ดอกเบี้ยปรับอีกครั้งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสำหรับลูกค้าทั่วไป หรือเมื่อผู้กู้เสียชีวิติจะพ้นสิทธิ์ทันที

สำหรับหน่วยงานใดที่สนใจจะทำสัญญา MOU กับธอส. สามารถติดต่อได้ที่สาขาใกล้หน่วยงานท่านได้เลย และเมื่อมีการทำสัญญาเรียบร้อยพนักงานของท่านจะสามารถใช้สิทธิ์นี้กับ ธอส. ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ แนะนำสำหรับธอส. หากบ้านท่านอยู่ภูมิลำเนาใดให้ยื่นกู้ที่นั้นจะเร็วกว่า เพราะจะไม่เสียเวลาส่งเรื่องไปกลับ

อ่านเรื่องแนะนำ